Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2008

Οργάνωση και λειτουργία μιας Ακαδημίας Ποδοσφαίρου

Σε όλα τα σωματεία το πρωταρχικό μέλημα των υπευθύνων πρέπει να είναι να έχουν ομά­δες με μικρό αριθμό παικτών, προκειμένου να είναι σε θέση να βοηθήσουν τους παίκτες να αποκτήσουν γερές βάσεις.
Λόγω της παραπάνω διαπίστωσης είναι έντονη η ανάγκη για δημιουργία μιας ακαδημίας ποδοσφαίρoυ που απευθύνεται στις κατηγορίες των αρχαρίων, προτζούνιορ, τζούνιορ και προπαίδων.
Η ακαδημία προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να μάθουν οι νεαροί ποδοσφαιριστές τις τεxνικές και τακτικές του ποδοσφαίρου παρέχοντάς τους συγχρόνως αθλητική και κοι­νωνική παιδεία.
Φυσικά, για όλα αυτά απαιτούνται επιδέξιοι προπονητές και προγράμματα προπόνησης σχεδιασμένα γι' αυτές τις ηλικίες.

Η λειτουργία μιας ακαδημίας ποδοσφαίρου

Για τη σωστή λειτουργία μιας ακαδημίας ποδοσφαίρου απαιτούνται τα εξής:
. Αθλητικό σχέδιο με σαφώς καθορισμένους γενικούς στόχους,
. Στελέχωση από ανθρώπους που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων,
. Ανάπτυξη μιας φιλοσοφίας,
.Υποδομή υποδοχής και διδακτικό υλικό,
. Πρόγραμμα εβδομαδιαίων προπονήσεων.

Οι στόχοι της ακαδημίας ποδοσφαίρου

Παρακάτω παρατίθενται τρεις γενικοί στόχοι που πρέπει να χρησιμεύουν ως σημείο αναφοράς για­ τους προπονητές και τη διεύθυνση μιας ακαδημίας ποδοσφαίρου.
1. Υποδεχτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα παιδιά που επιθυμούν να μάθουν ποδό­σφαιρο παρέχοντάς τους προπονήσεις και προπονητές υψηλής ποιότητας.
Η υποδοxή και οι καλοί προπονητές ενός σωματείου αποτελούν βασικές προϋποθέσεις, για να νιώσουν οι νεαροί παίκτες άνετα και να θέλουν να παραμείνουν στις τάξεις του.

2. Εκπαιδεύστε τους νεαρούς παίκτες παρέχοντάς τους καλές τεχνικές γνώσεις, γερές βάσεις όσον αφορά στις τακτικές και μια φιλοσοφία που βασίζεται στην επιθυμία να γίνο­νται συνεχώς καλύτεροι.
Αυτός ο στόxoς είναι σημαντικός για ένα σωματείο, γιατί εάν διαθέτει μια καλή ακαδημία ποδο­σφαίρου, μπορεί να τροφοδοτεί συστηματικά τις άλλες κατηγορίες του με καλούς παίκτες.
3. Προσφέρετε στα μικρά παιδιά μια αθλητική παιδεία που βασίζεται στην ευγένεια, το σεβα­σμό και το ΄΄ευ αγωνίζεσθαι΄΄.
Η εκπαίδευση που λαμβάνουν τα παιδιά στo σωματείο είναι σημαντική, γιατί καθορίζει τον τρόπο συμπεριφοράς τους, καθώς τους διδάσκει κανόνες για τη ζωή.

Η στελέχωση μιας ακαδημίας ποδοσφαίρου

Για να λειτουργεί αποτελεσματικά η ακαδημία ποδοσφαίρου πρέπει να διευθύνεται από
έναν υπεύθυνο που θα είναι επιφορτισμένος με την τεχνική οργάνωσή της.
Προκειμένου να πετύχει το στόxo του, ο υπεύθυνος της ακαδημίας πρέπει να περιβάλλε­ται από μια παιδαγωγική ομάδα που απαρτίζεται από ικανούς προπονητές με εξειδίκευση στις κατηγορίες στις οποίες απευθύνονται
Επιπλέον, ο υπεύθυνος της ακαδημίας πρέπει να αναπτύξει μια φιλοσοφία και μια δυναμι­κή που θα επιτρέπουν τόσο στη διεύθυνση όσο και στoυς γονείς να παίζουν ένα συμπληρω­ματικό ρόλο σε σχέση με εκείνο των προπονητών.
Για να δημιουργηθεί ένα καλό κλίμα, στην αρχή κάθε σεζόν πρέπει να διεξάγεται μια συνά­ντηση με τους προπονητές, τους γονείς και τη διεύθυνση της σχολής, όπου θα παρουσιάζεται το πρόγραμμα κάθε κατηγορίας (ωράριο, προπονήσεις, αγώνες, τουρνουά κ.λπ.) και κυρίως θα ορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του καθενός.


Ο ρόλος του υπεύθυνου της ακαδημίας ποδοσφαίρου

Όπως είδαμε παραπάνω, ο υπεύθυνος της ακαδημίας ποδοσφαίρου αποτελεί την κινητή­ρια δύναμή της, γιατί καθορίζει την τεχνική πολιτική και τη φιλοσοφία της.
Προκειμένου λοιπόν να είναι απόλυτα διαθέσιμος και για τις τρεις κατηγορίες όταν χρεια­στεί, είναι προτιμότερο να μην αναλάβει καμία ομάδα. Έτσι, θα μπορέσει να εκπληρώνει σωστά τα καθήκοντα του που είναι τα εξής:

. Επιλέγει τους κατάλληλους προπονητές για κάθε κατηγορία.

. Από κοινού με τους υπεύθυνους κάθε κατηγορίας καταρτίζει τα ετήσια προγράμματα προ­πόνησης για τους αρχάριους, προτζούνιορ, τζούνιορ και προπαίδες.

. Οργανώνει προγράμματα πρακτικής εξάσκησης για τις περιόδους των σχολικών διακοπών.

. Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και των αγώνων μεριμνά για την ορθή εφαρμογή της τεχνικής πολιτικής (προπονητικοί κύκλοι, τεστ κ.λπ.).

. Οργανώνει σε τακτά διαστήματα τεχνικές συναντήσεις με τους προπονητές, με σκοπό τη βελτίωση της τεχνικής τους κατάρτισης και την αξιολόγηση της προόδου των παικτών.

. Αντικαθιστά τον τεχνικό υπεύθυνο του σωματείου στο ποδόσφαιρο με ολιγομελείς ομάδες.

Ο ρόλος του υπεύθυνου κατηγορίας

Ο ρόλος του υπεύθυνου κατηγορίας είναι πολύ σημαντικός στο τεχνικό οργανόγραμμα, γιατί αντικαθιστά τον υπεύθυνο της ακαδημίας. Πολύ συχνά τη θέση αυτή καταλαμβάνει ο προπονητής της καλύτερης ομάδας.


Τα καθήκοντα του υπεύθυνου κατηγορίας είναι τα εξής:
. Προσπαθεί να ενδυναμώσει την κατηγορία του.
. Εφαρμόζει την τεχνική πολιτική (προπονητικούς κύκλους, τεστ κ.λπ.).
. Παρακολουθεί από κοντά την πρόοδο των παικτών.
. Αντιμετωπίζει τυχόν προβλήματα που προκύπτουν στην κατηγορία του (συνήθως σε σχέση με τους γονείς).
. Διαμορφώνει το πρόγραμμα των τουρνουά, των φιλικών αγώνων κ.λ.π.

Ο ρόλος του προπονητή ομάδας ποδοσφαίρου με μικρό αριθμό παικτών

Κατ΄ αρχήν, ο προπονητής μιας ποδοσφαιρικής ομάδας με μικρό αριθμό παικτών πρέπει να γνωρίζει καλά τις σωματικές, φυσιολογικές και πνευματικές δυνατότητες των παιδιών της ομά­δας του.
Έτσι θα μπορέσει να διαμορφώσει τις κατάλληλες προπονητικές μονάδες και να προσαρ­μόσει ανάλογα τις παιδαγωγικές παρεμβάσεις του.

Επίσης, ο προπονητής πρέπει να είναι αψεγάδιαστος και δίκαιος, καθώς κάθε ομάδα έχει ως πρότυπο συμπεριφοράς τον προπονητή της.

Μέσω της συμπεριφοράς του μπορεί να αναπτύξει μια φιλοσοφία που ευνοεί την πρόοδο
και την ανάπτυξη των παιδιών.

Είναι χρέος του να μεταδώσει αυτή τη φιλοσοφία τόσο στη διεύθυνση της σχολής όσο και στους γονείς των παιδιών, ώστε στους αγώνες να έχουν όλοι θετική συμπεριφορά


Τα καθήκοντα του προπονητή κατά την προπόνηση είναι τα εξής:
. Καταρτίζει την προπονητική μονάδα.
. Πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την προπόνηση στο γήπεδο, για να
υποδεχθεί τους παίκτες και να ετοιμάσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό.
. Έχει γραπτό σχέδιο της προπονητικής μονάδας.
. Ελέγχει εάν όλοι οι παίκτες διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό (επικαλαμίδες, ειδικά
παπούτσια κ.λπ.).
. Προτού ξεκινήσουν παρουσιάζει επιγραμματικά την προπονητική μονάδα στα παιδιά.
. Εξηγεί τις ασκήσεις απλά και παραστατικά.
. Δείχνει ο ίδιος τις ασκήσεις ή αναθέτει την επίδειξή τους σε κάποιον από τους παίκτες. . .Εμψυχώνει την προπονητική μονάδα.
. Διορθώνει τους παίκτες.
. Επιβραβεύει τις επιτυχίες τους.
. Στο τέλος κάθε προπονητικής μονάδας κάνει τον απολογισμό δίνοντας έτσι χρόνο στα παι­διά να χαλαρώσουν.
. Ελέγχει εάν τα παιδιά επιστρέφουν τον εξοπλισμό.
. Ελέγχει (δεν υποχρεώνει) εάν τα παιδιά κάνουν ντους στα αποδυτήρια.
. Αποχωρεί μόνο όταν φύγει και ο τελευταίος παίκτης από το γήπεδο.

Τα καθήκοντα του προπονητή στους αγώνες είναι τα εξής:
. Καλωσορίζει την αντίπαλη ομάδα.
. Ελέγχει εάν οι παίκτες του διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.
. Πριν τον αγώνα φροντίζει να γίνεται η κατάλληλη προθέρμανση (ασκήσεις με ή χωρίς την
μπάλα).
. Ανακοινώνει τη σύνθεση της ομάδας και δίνει απλές οδηγίες στους παίκτες.
. Κατά τη διάρκεια του αγώνα παρεμβαίνει για να αντικαταστήσει έναν παίκτη, αλλά όχι για
να διευθύνει τον αγώνα.
. Εμψυχώνει τους παίκτες του στις δύσκολες στιγμές.
. Αντικαθιστά τους παίκτες, έτσι ώστε να παίξουν όλοι τουλάχιστον σε ένα ημίχρονο.
. Στο τέλος του αγώνα, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, κάθεται κοντά στα παιδιά, για να κάνει τον απολογισμό του αγώνα.

Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, ο προπονητής ΔΕΝ πρέπει ποτέ:
. Να θεωρεί έναν αγώνα αυτοσκοπό λέγοντας στους παίκτες ότι πρέπει οπωσδήποτε να
κερδίσουν.

. Να χρησιμοποιεί μόνο τους καλύτερους παίκτες.

. Να αμφισβητεί τις αποφάσεις του διαιτητή.
. Να ασχολείται με άλλα πράγματα πλην του αγώνα (γονείς, στελέχη ακαδημίας κ.λπ.).

. Να βγάζει κάποιον από τον αγώνα, επειδή έκανε ένα λάθος.

. Να κατηγορεί τους παίκτες του επειδή χάνουν ή έχασαν.

Ο ρόλος του αντιπροσώπου της ακαδημίας ποδοσφαίρου

Συχνά ο αντιπρόσωπος της ακαδημίας είναι γονέας ενός παιδιού που αποφάσισε να συμμετέχει στην οργάνωση της ακαδημίας συνοδεύοντας τις ομάδες στους εβδομαδιαίους αγώνες.
Πρόκειται για ένα δύσκολο ρόλο, γιατί αυτός που θα τον αναλάβει πρέπει να αποστασιο­ποιηθεί από τη συγγενική σχέση που έχει με το παιδί του και να τον βλέπει ως έναν παίκτη (δηλαδή να μη θεωρεί ότι το παιδί του είναι ο καλύτερος παίκτης!).
Ο ρόλος του αντιπροσώπου είναι πολύ σημαντικός για μια ακαδημία ποδοσφαίρου, γιατί χωρίς αυτόν δεν μπορεί να επιβιώσει
Εκτός από τα καθήκοντα που του ανατίθενται (συνοδεία, διαιτησία, συμπλήρωση του φύλ­λου αγώνα κ.λπ.), ο αντιπρόσωπος πρέπει πάνω απ' όλα να βρίσκεται κοντά στα παιδιά και να συμπληρώνει τον προπονητή στην αποστολή του (ο ρόλος του είναι εκπαιδευτικός).
Γι' αυτό, ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι απόλυτα εξοικειωμένος με ολιγομελείς ομάδες και με το πνεύμα του ποδοσφαίρου, έτσι ώστε η στάση του τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδo να ευνοεί την ανάπτυξη των παιδιών.
Πολύ συχνά το πνεύμα αντιλογίας και αμφισβήτησης των παιδιών οφείλεται σε ανάρμοστη συμπεριφoρά του αντιπροσώπου ή των προπονητών που αποτελούν πρότυπό τους.

Ο ρόλος των γονιών

Σήμερα η παρουσία των γονιών στις δραστηριότητες ενός σωματείου περιορίζεται ολοένα και περισσότερo. Σε ορισμένες περιοχές μάλιστα είναι ανύπαρκτη.
Από την άλλη πλευρά, τα σωματεία χρειάζονται ολοένα και περισσότερους εθελοντές, προκειμένoυ να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.
Συχνά ζητείται από τους γονείς να προσφέ­ρουν τα οχήματά τους, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις της ομάδας.
Γι΄ αυτόν το λόγο, στην αρχή κάθε σεζόν το σωματείο οφείλει να ενημερώνει τους γονείς σχετικά με τις δραστηριότητες και τη λειτουργία του και σχετικά με τη στάση που πρέπει να τηρούν στην προπόνηση και στους αγώνες.
Η συμπεριφορά τους πρέπει να είναι πάντα υποδειγματική, καθώς από τη στιγμή που συνο­δεύουν τα παιδιά αντιπροσωπεύουν το σωματείο.

Η φιλοσοφία που πρέπει να αναπτυχθεί και να επικρατεί σε μια ακαδημία ποδοσφαίρου

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποδόσφαιρο με ολιγομελείς ομάδες είναι μια ιδιαίτερη μορφή ποδοσφαίρου που απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό. Γι' αυτό δεν πρέπει να αντιλαμβανό­μαστε το ποδόσφαιρο των παιδιών όπως αυτό των ενηλίκων.Αυτή η μορφή ποδοσφαίρου ενδείκνυται για την εξοικείωση των αρχαρίων και την εκμάθη­ση του ποδοσφαίρου από τα παιδιά προτείνοντάς τους διάφορες καταστάσεις παιχνιδιών σε γήπεδο προσαρμοσμένο στις δυνατότητές τους.
Πρόκειται για μια μορφή εκμάθησης με παιγνιώδη μορφή και έναν τρόπο εκπαίδευσης που βασίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες, οι οποίοι προσβλέπουν στην εκπαίδευση των παικτών στον τομέα της τεχνικής, της τακτικής και της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
Μέσω της ευχαρίστησης και της διασκέδασης που προσφέρει στα παιδιά το ποδόσφαιρο
με ολιγομελείς ομάδες συμβάλει στην ανάπτυξή τους και την πρόοδό τους.
Ως εκ τούτου, οι ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις του Σαββατοκύριακου (προκριματικοί, τουρ­νουά ή κύπελλο) πρέπει να θεωρούνται ως παιχνίδια και τα αποτελέσματά τους να είναι δευ­τερεύουσας σημασίας (μετράει η συμμετοχή και όχι το αποτέλεσμα).
Δε χρειάζεται, λοιπόν, να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο διαγωνιστικό χαρακτήρα του αγώνα, καθώς ούτως ή άλλως τα παιδιά θέλουν πάντα να κερδίζουν και να είναι τα καλύτερα.
Κατά συνέπεια, η φιλοσοφία που θα αναπτύξει μια ακαδημία ποδοσφαίρου είναι αναμφι­σβήτητα σημαντική, αλλά και οι άνθρωποι που τη στελεχώνουν παίζουν προεξέχοντα ρόλο.

Οι δυνατότητες υποδοχής και ο εξοπλισμός

Για τη σωστή λειτουργία όλων των κατηγοριών ο αριθμός των παιδιών που γίνονται δεκτά
στην αρχή κάθε σεζόν εξαρτάται από:
. τον αριθμό των προπονητών και των στελεχών διεύθυνσης,
. τη χωρητικότητα των εγκαταστάσεων (γήπεδο, αποδυτήρια κ.λπ.),
. το διαθέσιμο εξοπλισμό.

Οι προπονητές
Για την αποτελεσματικότερη προπόνηση των νεαρών παικτών συνιστάται:
. 1 προπονητής/10 παίκτες στην κατηγορία των αρχαρίων.
. 1 προπονητής/12 παίκτες στην κατηγορία των προτζούνιορ.
. 1 προπονητής/14 παίκτες στην κατηγορία των τζούνιορ.
. 1 προπονητής/16 παίκτες στην κατηγορία των προπαίδων.
Στους αγώνες οι παίκτες πρέπει να συνοδεύονται από δυο στελέχη της διεύθυνσης της ακαδημίας, έτσι ώστε ο προπονητής να μπορεί να ασχολείται μόνο με την ομάδα.

Οι εγκαταστάσεις
Μια από τις βασικότερες υποχρεώσεις του ποδοσφαιρικού σωματείου είναι να υποδέχεται τα παιδιά με τέτοιον τρόπο που να θέλουν να έρχονται στο γήπεδο.
Οι εγκαταστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν άνετα αποδυτήρια με ντους, καλά συντηρημέ­να γήπεδα και μια αίθουσα για τις ενημερωτικές συναντήσεις με τους γονείς και τα σνακ των παιδιών.
Πάνω από όλα όμως ένα ποδοσφαιρικό σωματείο πρέπει να παρέχει άριστες συνθήκες προπόνησης. .
Σ' αυτό το πλαίσιο η σωστή κατανομή των γηπέδων θα επιτρέψει στους προπονητές να δια­θέτουν το κατάλληλο γήπεδο για κάθε ομάδα και κάθε προπονητικό πρόγραμμα.

Για παράδειγμα, όσον αφορά στους αρχάριους, να προτιμάτε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με πολύ χώρο , που θα είναι κατάλληλο για τις διάφορες ασκήσεις.
Αντίστοιχα, για την προπόνηση των προτζούνιορ και τζούνιορ ενδείκνυται η χρήση μισού γηπέδου ποδοσφαίρου με 7-9 παίκτες.
Για τους προπαίδες προτείνεται η χρήση ολόκληρου γηπέδου 11 παικτών.

Ο υλικός εξοπλισμός
Τα σωματεία πρέπει να μη διστάζουν να επενδύουν στον απαιτούμενο εξοπλισμό, καθώς αυτός παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της εκπαίδευσης.
Έτσι, κάθε ακαδημία ποδοσφαίρου πρέπει να διαθέτει επαρκή αριθμό μπαλών (μια για κάθε παίκτη), όπως και φανέλες, εμπόδια, πιατάκια, στεφάνια και σχοινάκια γυμναστικής, που είναι απαραίτητα για την πρόοδο των νεαρών παικτών.

Αριθμός προπονητικών μονάδων ανά κατηγορία

Ο αριθμός των εβδομαδιαίων προπονήσεων εξαρτάται από τα διαθέσιμα γήπεδα και απο­δυτήρια.
Όσον αφορά στους αρχάριους, συνιστούνται δύο προπονητικές μονάδες την εβδομάδα
Στις κατηγορίες των προτζούνιορ και τζούνιορ εκτός από τους αγώνες που διεξάγονται τα Σαββατοκύριακα, ενδείκνυνται δυο προπονητικές μονάδες την εβδομάδα.
Για τους προπαίδες συστήνονται τρεις προπονητικές μονάδες και ένας αγώνας.

Πηγή: C.Cattenoy-F.Gil ''Ποδόσφαιρο για μικρές ηλικίες''

4 σχόλια:

lucky luke είπε...

Π ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΝΕΦΕΡΕΣ ΒΑΣΙΛΗ .ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΟ ΝΤΟΣΙΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ .
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΨΕ ΜΕ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.

Vasilis είπε...

Δυστυχώς φίλε Κώστα
αλλά πρέπει να προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε σαν προπονητές και να βελτιώνουμε τις συνθήκες εργασίας μας, δείχνοντας το δρόμο στους ''ιδιοκτήτες''. Ένα βηματάκι τη φορά...
Δεν υπάρχει άλλος δρόμος!

ΠΡΟΙΤΟΣ είπε...

Φίλε μου πολύ ωραία αυτά όλα. Επειδή εχω εμπειρία στο ποδόσφαιρο διαπίστωσα ότι το 90% όλων αυτών των Ακαδημιών ποδοσφαίρου 5Χ5 6Χ6 8Χ8 11Χ11 ειδικά στις Επαρχίες είναι επαγγελμα.Επιχειρήσεις με λίγα λόγια.Λίγοι ασχολούνται με το αν θα μάθει το παιδί ποδόσφαιρο διοτι οι περισσότεροι που ασχολούνται είναι άσχετοι με το αντικείμενο.Κοιτάζουν τα 35€ και τα 40€ μόνο να πέρνουν κι αν θα υπάρχει κάποιο ταλέντο θα προχωρήσει απο μόνο του επειδή θα έχει ταλέντο.Μπουλούκια μπαίνουν τα πιτσιρίκια μπουλούκια βγένουν.θέλει πολυ κουβέντα το θέμα.γειά σου φιλαράκο

Vasilis είπε...

Κατ΄ αρχάς σε ευχαριστώ για το σχόλιο. Αυτό εξάλλου είναι το ζητούμενο σε κάθε ανάρτηση: σχόλια και διάλογος. Από κει και πέρα πρέπει να σου πω πως αν διάβαζες γενικότερα τις αναρτήσεις του blog και ειδικότερα όσες αναφέρονται στο παιδικό ποδόσφαιρο, θα έβλεπες πως υπάρχει γνώση για τα προβλήματα και τα κακώς κείμενα. Και επιχειρήσεις υπάρχουν και ασχολούνται άτομα χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις, πού όχι μόνο δεν βοηθάνε τα παιδιά αλλά είναι και επικίνδυνοι σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά αυτό ισχύει παντού, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Αφού έχεις παιδιά θα ξέρεις πως δεν είναι όλοι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές ίδιοι. Και αφού έχεις εμπειρία στο ποδόσφαιρο θα ξέρεις πως το ταλέντο δε φτάνει. Χρειάζεται πολύ προσπάθεια, κόπος, ιδρώτας, ατέλειωτες ώρες δουλειάς, συνεχείς προκλήσεις και αναπροσαρμογή στόχων για να πετύχει ένα ταλέντο. Εσύ και κάθε γονιός έχεις την υποχρέωση να υποστηρίξεις και να κατευθύνεις αυτή την προσπάθεια. Και να προφυλάξεις το παιδί σου. Αν δε σε καλύπτει ένας χώρος μπορείς και πρέπει να φύγεις.
Προσωπική μου άποψη είναι πως δεν πρέπει να κλαίμε τη μοίρα μας και να τα μηδενίζουμε όλα, αλλά να προσπαθούμε. Προβλήματα υπάρχουν πολλά, ναι. Αλλά βήματα γίνονται, έστω και μικρά. Υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι προπονητές, με γνώσεις, μεράκι και αγάπη για τα ποδόσφαιρο και τα παιδιά. Υπάρχουν οργανωμένες και με στόχους ακαδημίες, είτε γιατί υπάρχει ανταγωνισμός είτε γιατί είναι επιχειρήσεις όπως λες. Οι επιχειρήσεις όμως για να έχουν κέρδος πρέπει να σου πουλάνε κάτι. Αν δε σε ικανοποιεί, μην πάρεις. Πήγαινε από αλλού.
Τώρα για το μπουλούκια μπαίνουν-μπουλούκια βγαίνουν...Η εικόνα που έχω από τα διεθνή και πανελλήνια τουρνουά που έχω πάρει μέρος είναι πως δεν έναι όλοι μπουλούκια. Δουλειά γίνεται και αποτελέσματα-δεν εννοώ σκορ-υπάρχουν.
Αλλά όπως και σε κάθε χώρο, υπάρχουν και οι μεν, υπάρχουν και οι δεν.
Και πάλι σε ευχαριστώ για το σχόλιο.
Υ.Γ. Φυσικά και η κουβέντα δεν τελειώνει ποτέ. Αυτό όμως δε σημαίνει πως δεν πρέπει να γίνεται!!!!!